Banner
Home ĐÀO TẠO

Các hệ đào tạo của Khoa Môi trường

03/06/2020 11:46 - Xem: 1855

1. Hệ đại học hiện có 03 ngành:

- Ngành Khoa học môi trường

- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Ngành Quản trị hệ thống thông tin

2. Hệ đào tạo sau đại học:

- Thạc sỹ Khoa học Môi trường

- Tiến sĩ Khoa học Môi trường

3. Các khóa tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ và dịch vụ:

- Quản lý môi trường;

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

- Đánh giá tác động môi trường;

- Quan trắc và phân tích môi trường;

- Vận hành,Thiết kế và Thi công hệ thống xử lý;

- Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường;

- Bảo tồn đa dạng sinh học;

- An toàn lao động và an toàn hóa chất

BÀI VIẾT LIÊN QUAN