Banner
Home GIỚI THIỆU Giá trị -Tầm nhìn - Mục tiêu

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị Khoa Môi trường

01/06/2021 16:54 - Xem: 2361

* SỨ MẠNG

Xây dựng khoa Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của biến đổi khí hậu.

* TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Khoa Môi Trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu tiên tiến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền núi phía bắc và cả nước về lĩnh vực môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường, kỹ thuật và công nghệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý hệ thống thông tin; ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và tiệm cận với các cơ sở đào tạo đại học uy tín quốc tế.

* GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khoa Môi trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặt mục tiêu phát triển trong tương lai nhằm hướng đến giá trị cốt lõi “Vì sự nghiệp trồng người tận tâm - vì sự nghiệp bảo vệ môi trường tận tụy”.