Banner
Home GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Công nghệ môi trường

Giới thiệu bộ môn Khoa học và Quản lý môi trường

15/06/2021 10:47 - Xem: 2207
Giới thiệu bộ môn Khoa học và Quản lý môi trường

THÔNG TIN BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1. Tên bộ môn

Tên tiếng việt: Khoa học và Quản lý môi trường

Tên tiếng anh: Department of Science and Environmental management

2. Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Khoa học và Quản lý môi trường được thành lập năm 2019 trên cơ sở tái cấu trúc và thành lập bộ môn theo chuyên ngành đào tạo. Bộ môn có 11 cán bộ giảng viên, trong đó có: 02 PGS.TS, 04 TS, 04 ThS, 01 NCS.

3. Lĩnh vực đào tạo - chuyên môn

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy của các học phần thuộc
lĩnh vực Đánh giá tác động môi trường Quan trắc và phân tích môi trường, Quản lý môi trường, hóa môi trường, độc chất học môi trường,  … cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh.

4. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

Đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực liên quan đến Khoa học và quản lý môi trường như: nghiên cứu các quá trình sinh học, hệ sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, các quá trình phân rã độc chất trong môi trường, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, công nghệ sinh thái trong xử lý chất thải, quản lý bền vững và sử dụng hợp lý các loại tài nguyên, nghiên cứu hiện trạng, tác động, mức độ tổn thương và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục truyền thông về bảo vệ tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động cho các đối tượng khác nhau.

5. Nhân sự của bộ môn

BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Tính đến ngày 30/5/2021, Bộ môn có 11 cán bộ giảng viên, trong đó có:

8 cán bộ giảng viên cơ hữu (01 PGS.TS.GVCC, 01 TS.GVC, 01 TS.GV, 04 Ths.GV và 01 NCS.GV).

03 cán bộ giảng viên kiêm nhiệm (01 PGS.TS.GVCC; 02 TS.GVC)

TT

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1

TS. Trần Thị Phả

  Chức vụ: Trưởng bộ môn

  Chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường

  Học hàm, học vị: Tiến sỹ

  Chức danh: Giảng viên chính

  Di động: 0982 091 200

  Email: tranthipha@tuaf.edu.vn

2

ThS. Dương Thị Minh Hòa

  Chức vụ: Phó bộ môn

  Chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường

  Học hàm, học vị: Thạc sỹ

  Chức danh: Giảng viên

  Di động: 0965 553 128

  Email: duongthiminhhoa@tuaf.edu.vn

3

PGS.TS. Đỗ Thị Lan

  Chức vụ: Trưởng khoa Môi trường

  Chuyên ngành đào tạo: Sinh thái cảnh quan

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh: Giảng viên cao cấp

  Di động: 0983 640 105

  Email: dothilan@tuaf.edu.vn

4

PGS.TS. Trần Văn Điền

  Chức vụ: Hiệu trưởng

  Chuyên ngành đào tạo: Biến đổi khí hậu và môi trường

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh: Giảng viên cao cấp

  Di động: 0912 151 016

  Email: tranvandien@tuaf.edu.vn

5

TS. Nguyễn Chí Hiểu

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Chuyên ngành đào tạo: Đa dạng sinh học và Khoa học cây trồng

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên chính

Di động: 0983 640 119

Email: nguyenchihieu@tuaf.edu.vn

6

 

TS. Phan Thị Thu Hằng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội

Chuyên ngành đào tạo: Môi trường đất và Khoa học cây trồng

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên chính

Di động: 0912 430 378

Email: phanthithuhang@tuaf.edu.vn

7

TS. Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Chức vụ: Bí thư liên chi đoàn Khoa môi trường

  Chuyên ngành đào tạo: Cải tạo môi trường

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên

Di động: 0972 996 929

  Email: nguyenngocsonhai@tuaf.edu.vn

8

ThS. Hoàng Thị Lan Anh

  Chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Di động: 0978 066 998

  Email: hoangthilananh@tuaf.edu.vn

9

 

ThS. Nguyễn Thị Huệ

  Chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Di động: 0978 566 099

  Email: nguyenthihue@tuaf.edu.vn

10

 

ThS. Bàn Thị Mỳ

  Chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Di động: 0978  851 456

  Email: banthimy@tuaf.edu.vn

11

ThS. Trần Lan Hương

  Chuyên ngành đào tạo: Khoa học và quản lý môi trường 

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Di động: 0973 838 202

  Email: tranlanhuong@tuaf.edu.vn

 

Hình ảnh bộ môn Khoa học và Quản lý môi trường cùng tập thể khoa Môi trường

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN