Banner
Home ĐÀO TẠO Khung chương trình

Khung chương trình đào tạo Khoa Môi trường

05/07/2020 15:00 - Xem: 1967

 

Chương trình đào tạo năm 2020

 Kỹ sư ngành Khoa học môi trường

 1. Mục tiêu đào tạo

 2. Chuẩn đầu ra

 3. Khung chương trình

 4. Mô tả các học phần

 Kỹ sư ngành Quản lý thông tin

 (Chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin)

 1. Mục tiêu đào tạo

 2. Chuẩn đầu ra

 3. Khung chương trình

 4. Mô tả các học phần

Chương trình đào tạo năm 2018

 Kỹ sư ngành Khoa học môi trường

 1. Mục tiêu đào tạo

 2. Chuẩn đầu ra

 3. Khung chương trình

 4. Mô tả các học phần

 Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

 1. Mục tiêu đào tạo

 2. Chuẩn đầu ra

 3. Khung chương trình

 4. Mô tả các học phần

Chương trình đào tạo năm 2016

 Kỹ sư ngành Khoa học môi trường

 1. Mục tiêu đào tạo

 2. Chuẩn đầu ra

 3. Khung chương trình

 4. Mô tả các học phần

 Cử nhân ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 1. Mục tiêu đào tạo

 2. Chuẩn đầu ra

 3. Khung chương trình

 4. Mô tả các học phần