Banner
Home ĐÀO TẠO Khung chương trình Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mục tiêu đào tạo ngành KTTNTN năm 2016

01/06/2020 17:56 - Xem: 843

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên Môi trường hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường theo định hướng chuyên nghiệp. Sau khi học xong chương trình, người học có:

- Năng lực và phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội;

- Kiến thức căn bản về kinh tế – xã hội, kiến thức chuyên sâu về cơ sở ngành và chuyên ngành;

- Khả năng phân tích kinh tế các giá trị tài nguyên thiên nhiên, các dự án về tài nguyên và môi trường, các chính sách môi trường và quản lý tài nguyên ở các cấp khác nhau, các chính sách thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu;

- Phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành, và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.