Banner
Home ĐÀO TẠO Khung chương trình Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chuẩn đầu ra ngành CNKTMT năm 2018

01/06/2020 17:56 - Xem: 1812

1. Kiến thức

1. Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

2. Hiểu và vận dụng kiến thức Toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo;

3. Hiểu và vận dụng kiến thức quá trình biến đổi, lan truyền và  ảnh hưởng của các tác nhân lý, hóa, sinh đến môi trường sinh thái và con người.

4. Hiểu và vận dụng cơ chế hoạt động của sinh vật trong xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn và khí thải.

5. Hiểu và vận dụng kiến thức tính toán thiết kế hệ thống xử lý, quá trình, thiết bị kỹ thuật xử lý môi trường

6. Hiểu và vận dụng kỹ thuật quan trắc, phân tích và đánh giá tác động môi trường.

7. Hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn, luật và chính sách về môi trường; khía cạnh kinh tế thị trường, bảo vệ môi trường.

2. Kỹ năng

* Kỹ năng nghề nghiệp:

8. Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, lựa chọn công nghệ xử lý, thiết kế kỹ thuật, vận hành các hệ thống xử lý chất thải.

9. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật quan trắc, đánh giá kiểm soát ô nhiễm. Thiết kế và phân tích thí nghiệm, tổ chức và điều hành nhóm nghiên cứu về môi trường.

10. Tiếp cận được kiến thức và công nghệ môi trường hiện đại, chọn lựa được công nghệ mới theo hướng thân thiện với môi trường. Tư vấn cho các nhà đầu tư phương án thích hợp về dây chuyền công nghệ và hệ thống xử lý môi trường. Khởi nghiệp, xây dựng và quản trị doanh nghiệp.

* Kỹ năng mềm:

11. Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; giao tiếp, tạo mối quan hệ;

12. Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc;

13. Quản lý và lãnh đạo; lập kế hoạch, tư duy và phân tích vấn đề;

3. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe

14. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;

15. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực, trình độ và rèn luyện sức khỏe để làm việc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN